เอเฟซัส

” เปิดประตูสู่พระพร ” (เอเฟซัส 1:1-3)
พระพรแห่งการทรงเลือก (เอเฟซัส 1:4-6)
พระพรแห่งการไถ่  (เอเฟซัส 1:7-8)
พระพรแห่งการรู้แผนการของพระเจ้า (เอเฟซัส 1:9-10)
พระพรแห่งมรดกจากพระเจ้า (เอเฟซัส 1:11-12)
พระพรแห่งการรับมรดก ในแผ่นดินสวรรค์  (เอเฟซัส 1:13-14)
พระพรแห่งการรู้จักชีวิตในพระคริสต์  (เอเฟซัส 1:15-18)
พระพรแห่งการรู้จักประสบการณ์แห่งฤทธิ์เดช  (เอเฟซัส 1:19-23)
พระพรแห่งพระคุณพระเจ้า  (เอเฟซัส 2:1-7)
พระพรแห่งการได้รับความรอด  (เอเฟซัส 2:8-10)
เราไม่ใช่คนต่างด้าว  (เอเฟซัส 2:11-13)
กำแพงที่พังทลาย (เอเฟซัส 2:14-15)
เข้าถึงพระบิดา   (เอเฟซัส 2:16-18)
สถานภาพใหม่ในพระคริสต์  (เอเฟซัส 2:19-22)
ความล้ำลึกของพระเจ้า ” (เอเฟซัส 3:1-6)
ความล้ำลึกที่ประจักษ์แจ้ง ” (เอเฟซัส 3:7-11)
ซาบซึ้งในความรักของพระคริสต์ ” (เอเฟซัส 3:14-19)
“พระเจ้าแห่งพระคุณของเรา” (เอเฟซัส 3:20-21)
” น้ำหนึ่งใจเดียวกัน ” (เอเฟซัส 4:1-2)
” คุณคือกายเดียว ” (เอเฟซัส 4: 3-6)
แตกต่าง เพื่อหนึ่งเดียว  (เอเฟซัส 4: 7-12)
” อวัยวะเติบโต กายจำเริญ ” (เอเฟซัส 4:13-16)
” เก่าไป ใหม่มา ” (เอเฟซัส 4:17-24)
” การเป็นอวัยวะของกันและกัน ” (เอเฟซัส 4:25-32)
” อวัยวะแห่งความสว่าง ” (เอเฟซัส 5:1-21 )
“อวัยวะแห่งความรัก” (เอเฟซัส 5:22– 6:9)
“อวัยวะแห่งชัยชนะ” (เอเฟซัส 6: 10-13)
” เข็มขัดแห่งความจริง ” (เอเฟซัส 6:14)
” ทับทรวงแห่งความชอบธรรม ” (เอเฟซัส 6:14 )
” รองเท้าแห่งข่าวประเสริฐ ” (เอเฟซัส 6:15)
” โล่แห่งความเชื่อ ” (เอเฟซัส 6:16)
” หมวกเหล็กแห่งความรอด” (เอเฟซัส 6:17)
” ดาบแห่งพระวจนะ ” (เอเฟซัส 6:17 )
“อธิษฐานในชัยชนะ ” (เอเฟซัส 6:18-20 )
” คนแห่งชัยชนะ ” (เอเฟซัส 6:21-24)