ฟิลิปปี

” เปิดประตูสู่ความชื่นชมยินดี ” (ฟิลิปปี 1:1-2)
” ชื่นชมยินดีเพราะพี่น้องในพระคริสต์ ” (ฟิลิปปี 1:3-5)
“ชื่นชมยินดีในการประกาศข่าวประเสริฐ ” (ฟิลิปปี 1:6-8)
” ชื่นชมยินดีในความชอบธรรม ” (ฟิลิปปี 1:9-11)
” ข่าวประเสริฐที่มีชีวิต ” (ฟิลิปปี 1:12-14)
” ข่าวประเสริฐแห่งความยินดีแท้ ” (ฟิลิปปี 1: 15-18)
” ท่าทียินดีในการประกาศข่าวประเสริฐ ” (ฟิลิปปี 1:19)
” มีชีวิตเพื่อพระคริสต์ การตายได้กำไร ” (ฟิลิปปี 1:20-21)
” ใช้ชีวิตเพื่อพระคริสต์ ” (ฟิลิปปี 1:22-26)
” ผู้เชื่อหัวใจแกร่ง ” (ฟิลิปปี 1:29-30)
ถ่อมลงทรงยกขึ้น  (ฟิลิปปี 2:6-11)
ส่องแสงดุจดวงสว่าง (ฟิลิปปี 2:14-18)
ก้าวออกจากตัวเอง  (ฟิลิปปี 2:19-24)
ชีวิตที่ส่งผลต่อผู้คน  (ฟิลิปปี 2:25-30)
ความชอบธรรมของพระเจ้า (ฟิลิปปี3:4-9)
รู้จัก และ มีประสบการณ์ (ฟิลิปปี 3:10-11)
บากบั่นมุ่งไปสู่เส้นชัย  (ฟิลิปปี 3:12-16)
วิ่งไปให้ถึง (ฟิลิปปี 3:17-21)
รักษาความยินดี (ฟิลิปปีในองค์พระผู้เป็นเจ้า 4:1-7)
การรักษาสันติสุขในพระเจ้า   (ฟิลิปปี4:8-9)
เคล็ดลับความชื่นชมยินดี  (ฟิลิปปี4:10-13)
คนแห่งความยินดี (ฟิลิปปี4:14-23