คริสเตียนกับความสุขในการรับใช้พระเจ้า

คริสตจักรโดยพระคุณ | บทเรียนแคร์ประจำวันอาทิตย์ที่  2 มิถุนายน 2019

ข้อพระคัมภีร์    มัทธิว 28:18-20    18
พระเยซูจึงเสด็จเข้ามาใกล้แล้วตรัสกับเขาว่า “ฤทธานุภาพทั้งสิ้นในสวรรค์ก็ดี
ในแผ่นดินโลกก็ดีทรงมอบไว้แก่เราแล้ว 19
เหตุฉะนั้นเจ้าทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติ ให้เป็นสาวกของเรา
ให้รับบัพติศมาในพระนามแห่งพระบิดา พระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์ 20
สอนเขาให้ถือรักษาสิ่งสารพัดซึ่งเราได้สั่งพวกเจ้าไว้
นี่แหละเราจะอยู่กับเจ้าทั้งหลายเสมอไป จนกว่าจะสิ้นยุค”

1.คริสเตียนบางคนขาดความสุขในการรับใช้

 • 1 เปโตร 2:9    แต่ท่านทั้งหลายเป็นชาติที่พระองค์ทรงเลือกไว้แล้ว
  เป็นพวกปุโรหิตหลวง เป็นประชาชาติบริสุทธิ์ เป็นชนชาติของพระเจ้าโดยเฉพาะ เพื่อให้ท่านทั้งหลายประกาศพระบารมีของพระองค์
  ผู้ได้ทรงเรียกท่านทั้งหลายให้ออกมาจากความมืด
  เข้าไปสู่ความสว่างอันมหัศจรรย์ของพระองค์

2. คริสเตียนต้องเข้าใจเรื่องการรับใช้อย่างถูกต้อง

 • เข้าใจว่าพระเจ้าประทานความสุขและความชื่นชมยินดีแก่เราแล้ว
 • ยอห์น 14:27    เรามอบสันติสุขไว้ให้แก่ท่านทั้งหลาย
  สันติสุขของเราที่ให้แก่ท่านนั้น เราให้ท่านไม่เหมือนโลกให้
  ….
 • ฟิลิปปี 4:4-7   4จงชื่นชมยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้าทุกเวลา ข้าพเจ้าขอย้ำอีกครั้งว่า จงชื่นชมยินดีเถิด …
 • เข้าใจว่าการรับใช้พระเจ้าเป็นสิ่งประเสริฐ
  (ปัญญาจารย์ 3:1-4)  (สดุดี 26:2)  (สดุดี 50:15)    
 • มีแรงจูงใจที่ถูกต้อง
  (มัทธิว
  23:12
   ผู้ใดจะยกตัวขึ้น
  ผู้นั้นจะต้องถูกเหยียดลง ผู้ใดถ่อมตัวลง ผู้นั้นจะได้รับการยกขึ้น)
 • มีทักษะเพียงพอและจำเป็นในการรับใช้พระเจ้า
 • มองเห็นความสำเร็จ
 • อิสยาห์ 49:6  ….เราจะมอบให้เจ้าเป็นความสว่างแก่บรรดาประชาชาติ
  เพื่อความรอดของเราจะถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลก”
 • มัทธิว
  24:14  ข่าวประเสริฐเรื่องแผ่นดินของพระเจ้า
  จะได้ประกาศไปทั่วโลก ให้เป็นคำพยานแก่บรรดาประชาชาติ …
 • โยชูวา
  23:14   “บัดนี้ข้าพเจ้ากำลังจะเป็นไปตามทางของโลกแล้ว
  ท่านทุกคนได้ทราบในจิตในใจของท่านแล้วว่าไม่มีสักสิ่งเดียว ซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านสัญญาเกี่ยวกับท่านแล้วล้มเหลวไป
  สำเร็จหมดทุกอย่าง ไม่มีสักอย่างเดียวที่ล้มเหลว

3. มุมมองที่ถูกต้องในการรับใช้พระเจ้า

 • มองพระเจ้า  ( สุภาษิต
  24:10 ) (สดุดี 145:14)  (โรม14:17)
 • สดุดี 40:16   ขอให้บรรดาผู้แสวงหาพระองค์
  เปรมปรีดิ์และยินดีในพระองค์ ขอให้บรรดาผู้ที่รักความรอดของพระองค์
  กล่าวเสมอว่า “พระเจ้าใหญ่ยิ่งนัก”
 • มองตนเอง   (ฟิลิปปี 4:8  ดูก่อนพี่น้องทั้งหลาย
  ในที่สุดนี้ขอจงใคร่ครวญถึงสิ่งที่จริง สิ่งที่น่านับถือ สิ่งที่ยุติธรรม
  สิ่งที่บริสุทธิ์ สิ่งที่น่ารัก สิ่งที่ทรงคุณ คือถ้ามีสิ่งใดที่ล้ำเลิศ
  สิ่งใดที่ควรแก่การสรรเสริญ ก็ขอจงใคร่ครวญดู)
 • มองผู้อื่น   ( โรม 3:23  , เอเสเคียล 37:1-14)
 • เอเฟซัส 4:13   จนกว่าเราทุกคนจะบรรลุถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในความเชื่อ และในความรู้ถึงพระบุตรของพระเจ้า จนกว่าเราจะโตเป็นผู้ใหญ่เต็มที่
  คือเต็มถึงขนาดความไพบูลย์ของพระคริสต์
 • มองงานรับใช้พระเจ้า  ( 1 โครินธ์
  12:28)
 • มัทธิว 10:42   และถ้าผู้ใดจะเอาน้ำเย็นสักถ้วยหนึ่ง
  ให้คนเล็กน้อยเหล่านี้คนใดคนหนึ่งดื่ม เพราะเป็นศิษย์ของเรา
  เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า คนนั้นจะขาดบำเหน็จก็หามิได้”