วันดีที่เราไม่ลืม

คริสตจักรโดยพระคุณ | บทเรียนแคร์ประจำวันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน 2018

ข้อพระคัมภีร์  กิจการ 9:1-5,  กิจการ 9:19-23

1 .การมีประสบการณ์กับพระเยซู ( ข้อ 3-4)

 • พื้นหลังชีวิตของอ.เปาโล คือ เป็นคนที่มีชาติกำเนิดที่ยอดเยี่ยมเป็นคนหนุ่มที่มีความกระตือรือร้นเคร่งครัดในศาสนา และเป็นผู้นำในการข่มเหงคริสเตียน

 ฟิลิปปี 3:6  ในด้านความกระตือรือร้น ก็ได้ข่มเหงคริสตจักร ในด้านความชอบธรรมซึ่งมีอยู่โดยธรรมบัญญัติ ข้าพเจ้าก็ไม่มีที่ติได้

 • เมื่อเขากำลังจะเดินทางไปข่มเหงคริสเตียน เซาโลพบพระเยซู และตาของเขาก็มืดบอด
 • กิจการ 9:8 ฝ่ายเซาโลได้ลุกขึ้นจากพื้นดิน เมื่อลืมตาแล้วก็มองอะไรไม่เห็น เขาจึงจูงมือท่านไปยังเมืองดามัสกัส
 • เราจำเป็นต้องมีประสบการณ์ คือ พบพระเยซูเป็นส่วนตัวแต่ละคน ต้องรู้จักพระเยซูเป็นส่วนตัว
 • เพราะเมื่อเราพบพระเยซู เราจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป วิญญาณของเราจะได้รับการสร้างใหม่
 • 2 โครินธ์ 5:17 เหตุฉะนั้นถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสต์ ผู้นั้นก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้ว สิ่งสารพัดที่เก่าๆก็ล่วงไป นี่แน่ะกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้น
 • เมื่อ อ.เปาโล พบพระเยซู เขารู้แล้วพระเยซูเป็นพระเจ้าทรงสิ้นพระชนม์ ถูกฝังแล้วฟื้นขึ้น เพื่อเรา
 • 1 โครินธ์ 15:3-4 3 เรื่องซึ่งข้าพเจ้ารับไว้นั้น ข้าพเจ้าได้ประกาศแก่ท่านทั้งหลาย เป็นเรื่องสำคัญที่สุดคือว่าพระคริสต์ได้ทรงวายพระชนม์ เพราะบาปของเราทั้งหลาย ตามที่เขียนไว้ในพระคัมภีร์   4 และทรงถูกฝังไว้ แล้ววันที่สามพระองค์ทรงถูกชุบให้เป็นขึ้นมาใหม่ ตามที่มีเขียนไว้ในพระคัมภีร์นั้น

2.การดำเนินชีวิตร่วมกับพี่น้องและคริสตจักร ( ข้อ19)

 • เมื่อเซาโลพบพระเยซู เขาได้รับการเปลี่ยนแปลงความคิดใหม่ เขาละทิ้งชีวิตเดิม
 • ฟิลิปปี 3:7-8 7แต่ว่าสิ่งใดที่เคยเป็นคุณประโยชน์แก่ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าถือว่าสิ่งนั้นไร้ประโยชน์แล้ว เพื่อเห็นแก่พระคริสต์

8ที่จริงข้าพเจ้าถือว่าสิ่งสารพัดไร้ประโยชน์ เพราะเห็นแก่ความประเสริฐแห่งความรู้ถึงพระเยซูคริสต์ องค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า เพราะเหตุพระองค์ ข้าพเจ้าจึงได้ยอมสละสิ่งสารพัด และถือว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นเหมือนหยากเยื่อเพื่อข้าพเจ้าจะได้พระคริสต์

 • เขาดำเนินชีวิตกับสาวกในคริสตจักรดามัสกัส เราก็ต้องดำเนินชีวิตกับพี่น้องในคริสตจักรเช่นกัน

3.การร่วมปรนนิบัติและทนทุกข์เพื่อรับใช้พระเจ้า (ข้อ 20)

 • การทนทุกข์นี้ไม่ใช่การทนทุกข์ที่ไม้กางเขนเพราะพระเยซูทรงสิ้นพระชนม์ และฟื้นพระชนม์นำความสมบูรณ์กลับสู่เราแล้ว
 • ความทุกข์ยากเป็นสิ่งที่มารทำให้เกิดขึ้นเพื่อขัดขวางข่าวประเสริฐ
 • 1โครินธ์ 9:12เรายอมทนทุกข์ยากสารพัด เพื่อเราจะไม่เป็นอุปสรรคขัดขวางข่าวประเสริฐเรื่องพระคริสต์
 • 2ทิโมธี 1:12 เพราะเหตุนั้นเองข้าพเจ้าจึงได้ทนทุกข์ลำบากเช่นนี้ ถึงกระนั้นข้าพเจ้าก็ไม่ละอาย เพราะว่าข้าพเจ้ารู้จักพระองค์ที่ข้าพเจ้าได้เชื่อ…
 • เราทุกคนคือสาวกของพระเยซู เราต้องรับใช้ เราต้องผูกพันตัวในคริสตจักร และยินดีรับความยากลำบากบ้างเมื่อรับใช้พระเจ้า