เดินในความสว่าง

คริสตจักรโดยพระคุณ | บทเรียนแคร์ประจำวันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2019

ข้อพระคัมภีร์ สดุดี 36:9 “เพราะน้ำพุแห่งชีวิตอยู่กับพระองค์ เราเห็นความสว่างโดยความสว่างของพระองค์”

1. เพราะความสว่างของพระเจ้าอยู่ในเรา

* ยอห์น 1:4 พระองค์ทรงเป็นแหล่งชีวิต และชีวิตนั้นเป็นความสว่างของมนุษย์

* 2 โครินธ์ 6:14 ท่านอย่าเข้าเทียมแอกกับคนที่ไม่เชื่อ เพราะว่าความชอบธรรมจะมีหุ้นส่วนอะไรกับความอธรรม และความสว่างจะเข้าสนิทกับความมืดได้อย่างไร

2. เพื่อเราจะส่องสว่างให้ผู้อื่น

* เอเฟซัส 5:8 เพราะว่าเมื่อก่อนท่านเป็นความมืด แต่บัดนี้ท่านเป็นความสว่างแล้วในองค์พระผู้เป็นเจ้า จงดำเนินชีวิตอย่างลูกของความสว่าง

* การที่คนเห็นความสว่างในตัวเรา เขาจะเห็นความรักของพระเจ้าในตัวเรา และในที่สุดเขาจะได้มารู้จักความรักของพระเจ้า

* ยอห์น 12:35 พระเยซูตรัสกับเขาว่า “ความสว่างจะอยู่ไปกับท่านทั้งหลายอีกหน่อยหนึ่ง เมื่อยังมีความสว่างอยู่ก็จงเดินไปเถิด เกรงว่าความมืดจะตามมาทันท่าน ผู้ที่เดินอยู่ในความมืด ย่อมไม่รู้ว่าตนไปทางไหน

* เอเฟซัส 2:10 เพราะว่าเราเป็นฝีพระหัตถ์ของพระองค์ ที่ทรงสร้างขึ้นในพระเยซูคริสต์เพื่อให้ประกอบการดี ซึ่งพระเจ้าได้ทรงดำริไว้ล่วงหน้าเพื่อให้เรากระทำ

* การส่องสว่างให้คนเห็นคือการเดินในความสว่างอยู่เสมอ ในเส้นทางชีวิตคริสเตียนของเรามีสิ่งใดที่เราเคยทำ แต่วันนี้ไม่ได้ทำ เราต้องพิจารณาตัวเราเองและเริ่มต้นใหม่กับพระเจ้าเสมอ และพระวจนะจะทำเราเดินในทุกเส้นทาง

* สดุดี 109:105 พระวจนะของพระองค์เป็นโคมสำหรับเท้าของข้าพระองค์และเป็นความสว่างแก่มรคาของข้าพระองค์

* 1ยอห์น 2:9 ผู้ใดที่กล่าวว่าตนอยู่ในความสว่าง และยังเกลียดชังพี่น้องของตน ผู้นั้นก็ยังอยู่ในความมืด

3. ผลของการเดินในความสว่าง

* เราจะได้รับความสว่างขึ้นถ้าเราเดินในความสว่าง ( 2 เปโตร 1:19-20 19 …จะเป็นการดีถ้าท่านทั้งหลายจะถือตามคำนั้น เพราะคำนั้นเป็นเสมือนแสงประทีปที่ส่องสว่างในที่มืด จนกว่าแสงอรุณจะขึ้น และดาวประจำรุ่งจะผุดขึ้นในใจของท่าน..)

* เราจะรู้เส้นทางของพระเจ้า (ยอห์น12:35 พระเยซูตรัสกับเขาว่า “ความสว่างจะอยู่ไปกับท่านทั้งหลายอีกหน่อยหนึ่ง เมื่อยังมีความสว่างอยู่ก็จงเดินไปเถิด เกรงว่าความมืดจะตามมาทันท่าน ผู้ที่เดินอยู่ในความมืด ย่อมไม่รู้ว่าตนไปทางไหน)

* ชีวิตเราจะไม่สะดุด (ยอห์น11:10 แต่ถ้าผู้ใดเดินในตอนกลางคืนเขาก็จะสะดุด เพราะไม่มีความสว่างในตัวเขา )

* เราจะเป็นคำพยานที่ดี (กิจการ 13:47 ด้วยองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ตรัสสั่งเราอย่างนี้ว่า “เราได้ตั้งเจ้าไว้ให้เป็นความสว่างของคนต่างชาติเพื่อเจ้าจะเป็นเหตุให้คนทั้งหลายรอด ถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลก )

* เราจะได้ใช้ชีวิตใกล้ชิดกับพระองค์มากขึ้น (1ยอห์น1:7 แต่ถ้าเราดำเนินอยู่ในความสว่าง เหมือนอย่างพระองค์ทรงสถิตในความสว่าง เราก็ร่วมสามัคคีธรรมซึ่งกันและกัน…)

* เราจะได้รับพระพร (โคโลสี 1:12 ให้ขอบพระคุณพระบิดา ผู้ทรงทำให้เราทั้งหลายสมกับที่จะเข้าส่วนได้รับมรดกด้วยกันกับธรรมิกชนในความสว่าง)

 

สรุป ไม่เพียงพระเจ้าเท่านั้นที่เป็นความสว่าง เมื่อพระองค์ได้เสด็จมาประทับภายในเรา เราจึงเป็นความสว่าง พระเจ้าต้องการให้เราเดินในความสว่าง เพื่อตัวเราเองและคนอื่นๆจะได้รับพระพร