เจาะลึกการทรงไถ่

ครั้งที่ 1 “จุดประสงค์ของการทรงสร้าง”
ครั้งที่ 2 “พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์อย่างไร ?”
ครั้งที่ 3 “มนุษย์มีอะไรบ้างก่อนที่จะล้มลง ตอนที่ 1”
ครั้งที่ 4 “มนุษย์มีอะไรบ้างก่อนที่จะล้มลง ตอนที่ 2”
ครั้งที่ 5 “อะไรที่ทำให้มนุษย์ล้มลงในความบาป”
ครั้งที่ 6 “วิธีการล่อลวงของมาร”
ครั้งที่ 7 ความจริงเกี่ยวกับการล่อลวง ตอน1
ครั้งที่ 8 ความจริงเกี่ยวกับการล่อลวง ตอน 2
ครั้งที่ 9 ” พระเยซูคริสต์ทรงไถ่เราในเรื่องใดบ้าง “)
ครั้งที่ 10 ” ความจริงเรื่องการไถ่ “
ครั้งที่ 11 “ผลประโยชน์จากการไถ่ ( ตอนที่ 1 )”
ครั้งที่ 12 “ผลประโยชน์จากการไถ่ ( ตอนที่ 2 )”
ครั้งที่ 13 “กฏฝ่ายวิญญาณเกี่ยวกับการไถ่”
ครั้งที่ 14 “พระเยซูไถ่เราอย่างไร”