อยากบอกพ่อว่า…

คริสตจักรโดยพระคุณ | บทเรียนแคร์ประจำวันอาทิตย์ที่  2 ธันวาคม 2018

ข้อพระคัมภีร์  สุภาษิต 23:25   จงให้บิดามารดาของเจ้ายินดี จงให้ผู้ที่คลอดเจ้าเปรมปรีดิ์

1.อยากบอกพ่อว่า…ขอบคุณ (พูดถึงสิ่งดีที่พ่อทำให้กับลูก)

 • คำว่า “ ขอบคุณ” เป็นการแสดงถึงการที่เราเห็นคุณค่า และรับรู้ถึงสิ่งดีที่พ่อได้ทำให้กับเรา
 • พ่อที่เป็นคริสเตียนได้รับการเปลี่ยนแปลงใหม่ในวิญญาณจิต ดังนั้นพ่อจึงสามารถเป็นพ่อที่มีลักษณะเป็นคุณพ่อที่มีความรักแบบพระเจ้าได้
 • เอเฟซัส 4:24 และให้ท่านสวมสภาพใหม่ ซึ่งทรงสร้างขึ้นใหม่ตามแบบอย่างของพระเจ้า ในความชอบธรรมและความบริสุทธิ์ที่แท้จริง
 • พ่อมีความรักที่บริสุทธิ์ที่สามารถทำทุกอย่างเพื่อลูกได้ เหมือนที่พระเจ้าทรงสละพระบุตรองค์เดียวให้กับเรา เพราะความรัก
 • ยอห์น 3:16 เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลก จนได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศ แต่มีชีวิตนิรันดร์
 • เราได้เห็นแบบอย่างพ่อที่เตรียมทางเพื่อความสำเร็จของลูกในพระคัมภีร์ เช่น ดาวิด กับซาโลมอน ที่ดาวิดเป็นพ่อที่เตรียมทางแห่งความสำเร็จให้ลูกและส่งเสริมเขาให้ไปสู่เป้าหมายของพระเจ้าในการสร้างพระวิหาร (1 พงศาวดาร 28:11-20 )
 • และการดูแลลูกให้เดินในทางพระเจ้า คุณพ่อต้องมีพระวจนะนำความคิดหรือทิศทางของครอบครัว
 • เฉลยธรรมบัญญัติ 12:28 จงระวังที่จะเชื่อฟังถ้อยคำเหล่านี้ซึ่งข้าพเจ้าได้บัญชาท่านไว้ เพื่อท่านเองและลูกหลานของท่านจะจำเริญเป็นนิตย์ เมื่อท่านกระทำสิ่งที่ดีและถูกต้องในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน
 • เมื่อได้เชื่อพระเจ้า เราก็กลายเป็นลูกของพระองค์ นั่นหมายความว่า พระองค์จะดูแลเราอย่างดีเช่นกัน
 • ยอห์น 1:12 แต่ส่วนบรรดาผู้ที่ต้อนรับพระองค์ผู้ที่เชื่อในพระนามของพระองค์ พระองค์ก็ทรงประทานสิทธิให้เป็นบุตรของพระเจ้า

2.อยากบอกพ่อว่า…จะเป็นลูกที่ดี (พูดถึงสิ่งดีที่ลูกจะทำให้กับพ่อ)

 • สิ่งหนึ่งที่จะทำให้คุณพ่อได้ชื่นใจก็คือพูดถึงความตั้งใจที่ปรารถนาจะแสดงออกถึงสิ่งที่เราอยากจะทำให้กับพ่อเสมอ
 • สำหรับลูกที่อยู่ภายใต้การปกครองของคุณพ่อต้องให้เกียรติโดยการเชื่อฟังคุณพ่อ
 • โคโลสี 3:20 ฝ่ายบุตรทั้งหลายจงเชื่อฟังบิดามารดาของตนทุกอย่าง เพราะการนี้เป็นที่ชอบพระทัยขององค์พระผู้เป็นเจ้า
 • อพยพ 20:12 จงให้เกียรติแก่บิดามารดาของเจ้าเพื่ออายุของเจ้าจะได้ยืนนานบนแผ่นดินซึ่งพระเจ้าของเจ้าประทานให้แก่เจ้า
 • สุภาษิต 1:8 บุตรชายของเราเอ๋ย จงฟังคำเตือนของพ่อเจ้า และอย่าทิ้งคำสั่งสอนของแม่เจ้า
 • การนบน้อมเชื่อฟังและให้เกียรตินั้นเป็นพรกลับมาสู่ลูกเอง
 • เอเฟซัส 6:1-3 1 ฝ่ายบุตรจงนบนอบเชื่อฟังบิดามารดาของตนในองค์พระผู้เป็นเจ้า เพราะกระทำอย่างนั้นเป็นการถูก

2จงให้เกียรติแก่บิดามารดาของเจ้า นี่เป็นพระบัญญัติข้อแรกที่มีพระสัญญาไว้ด้วย 3 เพื่อเจ้าจะไปดีมาดีและมีอายุยืนนานที่แผ่นดินโลก

 • เราควรตั้งเป้าเลี้ยงดูท่านเมื่อท่านแก่เฒ่าด้วย
 • 1 ทิโมธี 5:8  ถ้าแม้ผู้ใดไม่เลี้ยงดูวงศ์ญาติของตน และโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนในบ้านเรือนของตน ผู้นั้นก็ได้ปฏิเสธพระศาสนาเสียแล้ว และชั่วยิ่งกว่าคนที่ไม่ได้เชื่อเสียอีก