วัตถุประสงค์มูลนิธิโดยพระคุณ
1.    เพื่อดำเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมจริยธรรมและคุณธรรมให้แก่สังคมซึ่งประกอบไปด้วย เด็ก เยาวชน ครอบครัว ผู้สูงอายุและบุคคลทั่วไปตามหลักการพระคริสตธรรมคัมภีร์
2.    เพื่อส่งเสริม  สนับสนุน การบริการด้านสังคมสงเคราะห์ ด้านบริการสาธารณสุข แก่ผู้ยากไร้  ผู้ด้อยโอกาส  และ ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ รวมถึงร่วมมือกับองค์กรอื่นๆที่ให้บริการด้านดังกล่าวอยู่แล้ว
3.    เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานการจัดตั้งสถานศึกษา  สถานสงเคราะห์ สถานอบรมจริยธรรม ศูนย์หรือหน่วยงานพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีในสังคมเมืองและชนบท
4.    เพื่อดำเนินการ และร่วมมือกับ ภาครัฐ เอกชน และองค์กรการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์
5.    เพื่อส่งเสริมและปฎิบัติศาสนกิจคริสเตียนตามหลักการพระคริสตธรรมคัมภีร์
6.    เพื่อส่งเสริม สนับสนุนและช่วยเหลือการก่อสร้างอาคารสถานที่และการดำเนินงานอื่นๆของคริสตชน
7.    ไม่ดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด

ใส่ความเห็น