คริสตจักรโดยพระคุณเกิดจากการรวมตัวกันของพี่น้องคริสเตียนที่รักพระเจ้า เริ่มนมัสการครั้งแรกเมื่อวันอาทิตย์ ที่ 27 มิถุนายน คศ. 2010 ที่ ห้องสุโขทัย โรงแรมเซ็นจูรี่ปาร์ค มีคนเข้ามาร่วมนมัสการประมาณ ร่วมหนึ่งร้อยคน ในจำนวนสมาชิกนั้นประกอบด้วยกลุ่มคนที่หลากหลาย อาทิเช่น กลุ่มหนุ่มสาววัยทำงาน กลุ่มนักเรียนนักศึกษา กลุ่มครอบครัวและกลุ่มผู้สูงอายุ โดยมีหัวหน้ากลุ่มเป็นผู้อภิบาลดูแล ภายใต้การนำของอาจารย์เกรียงไกร สุพิพัฒน์โมลี ศิษยาภิบาล เป็นผู้เทศนาสั่งสอน และมีหัวหน้ากลุ่มร่วมเป็นคณะกรรมการร่วมบริหารงานคริสตจักร

คริสตจักรโดยพระคุณมีนิมิตที่จะประกาศข่าวประเสริฐนำพระคุณความรักขององค์พระเยซูคริสต์ไปถึงผู้คนเพื่อให้ดำเนินชีวิตและรับใช้อย่างมีชัยชนะตามหลักการพระคัมภีร์จนกว่าที่พระเยซูคริสต์จะเสด็จกลับมา

คริสตจักรโดยพระคุณมีพันธกิจที่จะวางรากฐานคริสตจักรตามหลักการพระคัมภีร์ กระทำตามพระมหาบัญชาขององค์พระเยซูคริสต์ ปกครองคริสตจักรโดยศิษยาภิบาลและคณะผู้ปกครองตามหลักการพระคัมภีร์ ร่วมรับใช้พระเจ้าและทำงานเป็นทีม สร้างบรรยากาศครอบครัวให้อบอุ่นโดยมีความรักของพระคริสต์เป็นศูนย์กลาง พัฒนาการใช้ชีวิตที่สมดุลย์สู่ความบริบูรณ์ และสนับสนุนร่วมมือกับพี่น้องคริสเตียนคริสตจักรอื่นๆเป็นพระกาย ในการประกาศพระนามขององค์พระเยซูคริสต์

ปัจจุบันคริสตจักรโดยพระคุณได้ย้ายสถานที่นมัสการมาเป็นห้องประชุมบางกอก ฮอลล์ โรงแรม เค รีสอร์ท โดยมีรอบนมัสการวันอาทิตย์ ชั้นศึกษาพระคัมภีร์วันอาทิตย์ ชั้นรวีวารศึกษาเด็ก ชั้นสร้างผู้รับใช้ และ ชมรมต่างๆตามความสนใจเพื่อพัฒนาศักยภาพของสมาชิก อีกทั้งมีการจัดสัมมนาพระคัมภีร์ประจำปี ค่ายเยาวชนและครอบครัวประจำปี เพื่อเสริมสร้างจิตวิญญาณของสมาชิกให้เติบโตและมีส่วนร่วมรับใช้ต่อไป