ทรงเรียกเพื่อข่าวประเสริฐ

คริสตจักรโดยพระคุณ | บทเรียนแคร์ประจำวันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน 2018

ข้อพระคัมภีร์ มาระโก 1:16-20  “16ขณะที่พระองค์เสด็จไปตามชายทะเลสาบกาลิลี ก็ทอดพระเนตรเห็นชาวประมงสองคนคือ ซีโมนและอันดรูว์น้องของซีโมน กำลังทอดแหอยู่ที่ทะเลสาบ 17พระเยซูตรัสกับเขาว่า “จงตามเรามาเถิด และเราจะตั้งท่านให้เป็นผู้หาคนดังหาปลา” 18เขาก็ละแหตามพระองค์ไปทันที 19ครั้นพระองค์ทรงดำเนินต่อไปหน่อยหนึ่ง ก็ทอดพระเนตรเห็นยากอบ บุตรเศเบดีกับยอห์นน้องชายของเขา กำลังชุนอวนอยู่ในเรือ 20ในทันใดนั้นพระองค์ได้ทรงเรียกเขา เขาจึงละเศเบดีบิดาของเขาไว้ที่เรือกับลูกจ้าง และได้ตามพระองค์ไป”

 • โลกถูกครอบงำจากผลของบาปที่มารซาตานใส่ไว้ ( 1ยอห์น 5:19,  ยอห์น10:10 )
 • วิธีการที่จะทำให้มนุษย์หลุดพ้นกับดักมารก็คือ ข่าวประเสริฐแห่งพระเยซูคริสต์
 • 2 ทิโมธี 2:24-26    24ฝ่ายผู้รับใช้ขององค์พระผู้เป็นเจ้าต้องไม่เป็นคนที่ชอบการทะเลาะวิวาท แต่ต้องมีใจเมตตาต่อทุกคน เป็นครูที่เหมาะสมและมีความอดทน   25 ชี้แจงให้ฝ่ายตรงกันข้ามเข้าใจด้วยความสุภาพ ว่าพระเจ้าอาจจะทรงโปรดให้เขากลับใจ และมาถึงซึ่งความจริง   26 และหลุดพ้นบ่วงของมารผู้ซึ่งดักจับเขาไว้ให้ทำตามความประสงค์ของมัน
 • มัทธิว 28:19 เหตุฉะนั้นเจ้าทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติให้เป็นสาวกของเรา ให้รับบัพติศมาในพระนามแห่งพระบิดา พระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์
 • 2 โครินธ์ 5:18 ทั้งสิ้นนี้เกิดมาจากพระเจ้า ผู้ทรงให้เราคืนดีกันกับพระองค์ทางพระเยซูคริสต์ และทรงโปรดประทานให้เรามีพันธกิจเรื่องการคืนดีกัน

1.ด้วยชีวิตของเรา  (ข้อ 16,19)

 • พระเยซูทรงเรียกซีโมนและอันดรูว์ (ข้อ16), ยากอบและยอห์นกำลังชุนอวนอยู่ในเรือ (ข้อ19) เพื่อให้ประกาศข่าวประเสริฐ
 • ทุกอาชีพสามารถประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าได้

เอเฟซัส 2:10  เพราะว่าเราเป็นฝีพระหัตถ์ของพระองค์ ที่ทรงสร้างขึ้นในพระเยซูคริสต์เพื่อให้ประกอบการดี ซึ่งพระเจ้าได้ทรงดำริไว้ล่วงหน้าเพื่อให้เรากระทำ

 • ท่าทีต่องานอาชีพที่เราทำไม่ใช่แค่การทำเพื่อประทังชีวิต แต่เพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าด้วยอาชีพการงานของเรา

โคโลสี 3:23  ไม่ว่าท่านจะทำสิ่งใด ก็จงทำด้วยความเต็มใจเหมือนกระทำถวายองค์พระผู้เป็นเจ้า ไม่ใช่เหมือนกระทำแก่มนุษย์

 • มัทธิว 5:16 ท่านทั้งหลายก็เหมือนกับตะเกียง จงส่องสว่างแก่คนทั้งปวง เพื่อว่าเมื่อเขาได้เห็นความดีที่ท่านทำ เขาจะได้สรรเสริญพระบิดาของท่าน ผู้ทรงอยู่ในสวรรค์

2.ด้วยการจ่ายราคา (ข้อ 18,20)

 • เมื่อพระเยซูเรียกซีโมนและอันดรูว์ ในขณะที่กำลังทอดแห เขาก็ละแหตามพระองค์ไปและเมื่อเรียกยากอบและยอห์น พวกเขาก็ละบิดาไว้กับลูกจ้าง ยากอบและยอห์นไม่ได้ละทิ้งบิดา แต่ได้ฝากฝังให้ผู้ดูแล
 • ข่าวประเสริฐบางครั้งต้องจ่ายราคา เพื่อขยายอาณาจักรของพระเจ้าออกไปผ่านการงานของท่าน
 • 1 โครินธ์ 9:22-23   22… ข้าพเจ้ายอมเป็นคนทุกชนิดต่อคนทั้งปวง เพื่อจะช่วยเขาให้รอดได้บ้างโดยทุกวิถีทาง 23 ข้าพเจ้าทำอย่างนี้ เพราะเห็นแก่ข่าวประเสริฐเพื่อข้าพเจ้าจะได้มีส่วนในข่าวประเสริฐนั้น
 • หากเรามีจุดที่โฟกัสถูกต้องในการที่จะมีส่วนในข่าวประเสริฐ การเสียสละจึงเป็นเรื่องรองลงมา
 • ฟิลิปปี 3:8 ที่จริงข้าพเจ้าถือว่าสิ่งสารพัดไร้ประโยชน์ เพราะเห็นแก่ความประเสริฐแห่งความรู้ถึงพระเยซูคริสต์ องค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า เพราะเหตุพระองค์ ข้าพเจ้าจึงได้ยอมสละสิ่งสารพัด และถือว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นเหมือนหยากเยื่อเพื่อข้าพเจ้าจะได้พระคริสต์
 • มัทธิว 19:29 ผู้ใดได้สละบ้าน หรือพี่น้องชายหญิงหรือบิดามารดา หรือลูกหรือไร่นาเพราะเห็นแก่นามของเรา ผู้นั้นจะได้ผลร้อยเท่าและจะได้ชีวิตนิรันดร์ด้วย