ชื่นชมยินดีในการเป็นพยาน

คริสตจักรโดยพระคุณ | บทเรียนแคร์ประจำวันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน 2018

ข้อพระคัมภีร์  1ยอห์น 1: 1-4 1ซึ่งมีตั้งแต่ปฐมกาล ซึ่งเราได้ยิน ซึ่งเราได้เห็นกับตา ซึ่งเราได้พินิจดู และจับต้องด้วยมือของเรานั้นเกี่ยวกับพระวาทะแห่งชีวิต 2 (และชีวิตนั้นได้ปรากฏ และเราได้เห็น และเป็นพยาน และประกาศชีวิตนิรันดร์นั้นแก่ท่านทั้งหลาย ชีวิตนั้นได้ดำรงอยู่กับพระบิดาและได้ปรากฏแก่เราทั้งหลาย) 3 ซึ่งเราได้เห็นและได้ยินนั้นเราก็ได้ประกาศให้ท่านทั้งหลายรู้ด้วย เพื่อท่านทั้งหลายจะได้ร่วมสามัคคีธรรมกับเรา เราทั้งหลายก็ร่วมสามัคคีกับพระบิดา และกับพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระองค์ 4 และเราเขียนข้อความเหล่านี้ เพื่อความปลาบปลื้มยินดีของเรา {สำเนาต้นฉบับบางฉบับว่า ท่าน} จะได้เต็มเปี่ยม

 

 • คำว่า “ พระวาทะแห่งชีวิต” ในข้อที่ 1 เล็งถึงพระเยซูคริสต์ผู้เสด็จมาเพื่อให้ชีวิต
 • เพราะว่าเราทุกคนทำบาป และค่าจ้างของความบาป ก็คือ ความตาย
 • โรม 3:23 เพราะว่าทุกคนทำบาป และเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้า
 • โรม 6:23 เพราะว่าค่าจ้างของความบาปคือความตาย แต่ของประทานจากพระเจ้าคือชีวิตนิรันดร์ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา
 • เพราะความรักของพระเจ้า ทำให้เราได้รับชีวิตนิรันดร์จากพระองค์ผ่านทางพระเยซูคริสต์
 • 1ยอห์น 4:8  ผู้ที่ไม่รักก็ไม่รู้จักพระเจ้า เพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นความรัก
 • นี่คือข่าวดีที่ยอห์นได้บอกเราว่าพระเยซูเสด็จมาเพื่อให้ชิวตแก่เรา
 • ใน 1ยอห์น 1:2 กล่าวว่า 2 (และชีวิตนั้นได้ปรากฏ และเราได้เห็น และเป็นพยาน และประกาศชีวิตนิรันดร์นั้นแก่ท่านทั้งหลาย
 • ยอห์นกำลังบอกว่าท่านเห็นด้วยตา เป็นผู้พบเห็นเหตุการณ์ทั้งสิ้น คำพยานของท่านจึงมีน้ำหนัก
 • เราทุกคนต่างมีคำพยานที่เป็นประสบการณ์ที่พระเจ้าทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอด
 • ไม่ว่าสิ่งใดเกิดขึ้นในชีวิตของเรา พระเจ้าทรงช่วยเราให้เกิดผลอันดี
 • โรม 8:28 เรารู้ว่า พระเจ้าทรงช่วยคนที่รักพระองค์ให้เกิดผลอันดีในทุกสิ่ง คือคนทั้งปวงที่พระองค์ได้ทรงเรียกตามพระประสงค์ของพระองค์
 • และพระเจ้าทรงบัญญัติใหม่ให้กับเราคือให้เรารักเพื่อนบ้านเหมือนรักตัวเอง
 • กาลาเทีย 5:14 เพราะว่าธรรมบัญญัติทั้งสิ้นนั้นสรุปได้เป็นคำเดียว คือว่า จงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง
 • ดังนั้นเราจึงชื่นชมยินดีที่จะแบ่งปันคำพยานของเราแก่ผู้อื่น ถึงข่าวประเสริฐ พระคุณความรักของพระเจ้า