การอธิษฐานตามพระคัมภีร์

ครั้งที่ 1 ความสำคัญของการอธิษฐาน
ครั้งที่ 2 ความสำคัญของการอธิษฐาน 2
ครั้งที่ 3 ความสำคัญของการอธิษฐาน 3
ครั้งที่ 4 การอธิษฐานไม่ใช่อะไร…?
ครั้งที่ 5 การอธิษฐานไม่ใช่อะไร 2
ครั้งที่ 6 การอธิษฐานคืออะไร
ครั้งที่ 7 เหตุผลที่คำอธิษฐานไม่ได้รับคำตอบ
ครั้งที่ 8 การอธิษฐานภายใต้พันธสัญญาเดิมกับพันธสัญญาใหม่
ครั้งที่ 9 แนวทางการอธิษฐานในพันธสัญญาใหม่
ครั้งที่ 10 แนวทางรูปแบบการอธิษฐาน
ครั้งที่ 11 แนวทางรูปแบบการอธิษฐาน 2
ครั้งที่ 12 แนวทางรูปแบบการอธิษฐาน 3
ครั้งที่ 13 แนวทางรูปแบบการอธิษฐาน 4
ครั้งที่ 14 แนวทางรูปแบบการอธิษฐาน 5
ครั้งที่ 15 แนวทางรูปแบบการอธิษฐาน 6